Lưu trữ Danh mục: Hỗ trợ thông tin

Chính sách lắp đặt, hủy dịch vụ và hoàn tiền

Chính sách hủy dịch vụ và hoàn tiền Trường hợp hủy hợp đồng trước khi [...]

Chính sách bảo hành, bảo trì, thay đổi thông tin khác

Ngoài các quy định về cung cấp sử dụng dịch vụ được quy định tại [...]

Chính sách tạm ngưng, thanh lý dịch vụ, chuyển chủ sở hữu hợp đồng

Ngoài các quy định về cung cấp sử dụng dịch vụ được quy định tại [...]

Chính sách khôi phục dịch vụ, chuyển địa chỉ

Ngoài các quy định về cung cấp sử dụng dịch vụ được quy định tại [...]

Chính sách hoàn trả thiết bị, chuyển đổi gói dịch vụ

Ngoài các quy định về cung cấp sử dụng dịch vụ được quy định tại [...]